Thursday 28 October 2010

Like fire in the dark

I bought new shoes. This time they costed 4€. :-D

I noticed that many blogs have something like "Wishlist". But I see, in my case, no sense. It's nice when someone makes a plan to buy what he wants and keep it, but I think for me would be to construct a Wishlist was just a waste of time, since my purchase fever, I would hardly hold "plan" and unnecessarily
I would be even greater remorse.  

 Kúpila som si nové topánky. Tentoraz stáli 4 €. Tiež sú z kolekcie "vysnívané". :-D  

Všimla som si, že na mnohých blogoch sa objavili takzvané "Wishlist"-y. No ja v nich v mojom prípade nevidím žiaden zmysel. Je fajn, ak si niekto spraví plán, čo si chce kúpiťa drží sa ho, ale myslím, že pre mňa by zostrojenie Wishlistu bolo len strata času, keďže pri mojej nákupnej (sekáčovej) horúčke by som sa len ťažko držala "plánu" a zbytočne by som mala ešte väčšie výčitky svedomia.  


Skirt: New Look (Second-hand), Black tights, Black bodysuit, New Look belt

Love, peace and fashion Ivanka

Tuesday 26 October 2010

They try to change me but they realize they can’t

 Again, I'm starting to feel as formulaic days can be. This week, however, is not as tragic as I thought it would be, which is very good because I need to draw power for Thursday when I am writing 90 minutes on an essay in German, of which I have an incredible fear, whereas the "test" text me dear Connie (code name for our German teacher) corrected three quarters of my essay and just because I'm not her favorite. :) (Envy that I was in Paris and uninvited her :-DD)
Btw. Have you noticed the length of the previous sentence? I should get for it some prize, supposedly "the longest sentence on a blog SLL" :-DD
Injured leg is O.K. (I was injured at the poor quality wooden dancing floor, where I inserted in the leg about 5cm splinter), I bought a dream shoes for € 3.50, I look forward to vacation and I want to write long, thoughtful article about myself. :) (I'll have to let go appetites and "summon" them next time.)

 Už znovu začínam pociťovať, ako veľmi stereotypné môžu dni byť. Tento týždeň však nie je až taký tragický, ako som si myslela, že bude, čo je veľmi dobré, pretože potrebujem načerpať sily na štvrtok, kedy ma čaká 90 minútová slohová práca z nemčiny, z ktorej mám neuveriteľný strach, keďže pri "skúšobnom" texte mi milá Connie (krycie meno pre našu nemeckú učiteľku) vyškrtala trištvrtiny mojej slohovej práce a to len kvôli tomu, že nie som jej obľúbenec. :) (Závidí, že som bola v Paríži a nepozvala som ju :-DD)
Btw. Všimli ste si dľžku predhádzajucej vety? Mala by som za ňu dostať nejaký diplom, akože "Najdlhšia veta na blogu SLL" :DD
Zranená noha sa mi hojí (zranila som sa pri tancovaní na nekvalitnej drevenej podlahe, kde sa mi zapichla do nohy asi 5cm-trová trieska, ktorú mi museli vybrať na chirurgii), kúpila som si vysnívané topánky za 3,50€ , teším sa na prázdniny a mám chuť napísať dlhý, obsažný článok o mojej osobe. :) (Budem si musieť nechať zájsť chúťky a "privolať" ich niekedy nabudúce.)  

 


 
Sweater: Unknown, Over-knee socks: Takko 

Love,peace and fashion Ivanka 

Monday 25 October 2010

Impossible
 
Love,peace and fashion Ivanka 

Saturday 23 October 2010

Friday 22 October 2010

Sugar Town

The result of my dance effort...
Výsledok môjho tanečného snaženia....:) 


Shoes: New Look, Tights: Lidl, Sweater: Second-hand (George), Shorts: Second-hand (Promod), Coat: Second-hand, Scarf: Camaieu 


Love,peace and fashion Ivanka

Wednesday 20 October 2010

I'll Always Remember You

The fashion world bloggers  are for me very good source of inspiration and information from the world of fashion, because most of them occur at the most famous fashion week and through their blogs, I can see how it looks and runs there. They are very talented and have a rich imagination, because looking at their creative models often retain the breath.   
Btw. I love the quality of my photos :DD

Btw. No. 2: This skirt you already have seen, I know. But I love it so!
 


Čo sa týka svetových módnych blogeriek, sú pre mňa veľmi dobrou inšpiráciou a zdrojom informácii zo sveta módy, pretože väčšina z nich sa vyskytuje na najznámejších fashion weekoch a prostredníctvom ich blogov mám možnosť vidieť, ako to tam vyzerá a prebieha. Tie najúspešnejšie sú podľa mňa veľmi talentované a majú bohatú fantáziu, pretože pri pohľade na ich kreatívne modely často krát zadržiavam dych.  
Btw.: Milujem kvalitu mojich fotiek :DD  
Btw. číslo 2: Tú sukňu ste už videli, viem. Ale ja ju tak milujem!  
Btw. číslo 3: V piatok ideme vystupovať (tancovať, spievať) na festival potápačských filmov v Pribyline, tak potom sledujte Joj-ku a Markízu, možno budem v telke a budete mať možnosť "naživo" vidieť, ako hrozne vyzerám.  


 
Skirt: H&M, Vest: Second-hand (Street one), T-shirt: Second-hand (H&M),  Love,peace and fashion Ivanka

Monday 18 October 2010

The last time

                   If you heard about a contest of "beauty" for ugly people, let me know.
Slovak blogs?


In last year's fashion bloggers scene in Slovakia very revived (I assume that thanks to a fashion magazine) and moves forward. I would say that some Slovak fashion blogs are noticeably closer to their quality blogs from countries where fashion has infiltrated all corners. I like that we are interested to be presented to our style and we do not mind criticism, which is often linked with blogging. Although in our country isn´t such a large number of fashion blogs, I think everyone will find their favorite.

   
             
  Ak by ste sa dopočuli o nejakej súťaži "krásy" pre škaredých ľudí, dajte mi vedieť. 
Určite to vyhrám..... 
  
Slovenské blogy?  
Za posledný rok módna blogová scéna na Slovensku veľmi ožila (predpokladám, že aj vďaka módnym časopisom) a posúva sa dopredu. Povedala by som, že niektoré slovenské módne blogy sa svojou kvalitou nápadne približujú blogom z krajín, kde móda už prenikla do všetkých zákutí. Páči sa mi, že máme záujem o to, aby bol náš štýl prezentovaný a nevadí nám kritika, ktoré je často s blogovaním spätá. Síce u nás nie je taký veľký počet módnych blogov, myslím, že každý si nájde svoje obľúbené a bude sa k nim rád vracať.  
Dress: Next (Second-hand), Tights: Tally Weijl, Shoes: F&F, Lace blouse: Second-hand, Coat: Dorothy Perkins 

 

Love,peace and fashion Ivanka 

Saturday 16 October 2010

independent

I found that:
 a.) The most original bloggers is from Sweden, the Netherlands and France
 b.) Some people have a problem with unrestrained envy
 c.) The world is corruptWhat do I think about Slovakian fashion?


 Fashion in Slovakia is becoming more and more diverse, chic and stylish. A few years ago people thought that fashion is only on expensive designer pieces and ideal rates. Were unable to imagine that they can wear things that have never seen before. But over time, began to arrive at what it really is fashion. Every day I meet a great many dressed people who come, or just starting to come in that fashion is not a forbidden fruit and that sin is not present themselves through clothes, but is allowed anytime, anywhere and in whatever form. Yes, we still have the opportunity to spoil your eyes with horrible outfits that jump "into the wound" on the street, but I feel that slowly but surely, it begins to lose.

 

Zistila som, že: 
po a.) Najviac originálnych blogeriek je zo Švédska, Holandska a Francúzska
po b.) Niektorí ľudia majú problém s bezhraničnou závisťou  
po c.) Svet je skazený 

Čo si myslím o slovenskej móde? 
 Móda na Slovensku začína byť čoraz viac a viac pestrejšou, vkusnejšou a štýlovejšou. Pred pár rokmi si ľudia mysleli, že móda je len o drahých dizajnérskych kúskoch a ideálnych mierach. Nevedeli si predstaviť, že môžu nosiť veci, ktoré nikdy predtým nevideli. No postupom času začali prichádzať na to, čo tá móda vlastne je. Každý deň sa stretávam s mnohými skvele oblečenými ľuďmi, ktorí prišli, alebo len začínajú prichádzať na to, že móda nie je zakázané ovocie a že nie je hriech prezentovať sa prostredníctvom oblečenia, ale je dovolená vždy, všade a v akejkoľvek forme. Áno, ešte stále máme možnosť kaziť si svoje oči nepodarkami, ktoré nám skočia „do rany“ na ulici, ale mám pocit, že pomaly, ale iste, sa to začína strácať.  
 

Love,peace and fashion Ivanka 

Thursday 14 October 2010

Only hope

A few weeks ago I answered a few questions. Those answers will not be published anywhere, I would like you to show them, because in them is something about me, about how Slovak fashion. :) (And I think that would be a pity not to use them.:)

So then gradually ....
My name is Ivana and I have 15 years. I am a bit atypical "wildchild" which for her life only one border crossing, which it is currently fashionable. With fashion thanks to my mom I "speak" since my childhood and therefore no wonder that some time ago I set up a fashion blog. My favorite activities are shopping in second-hand shops, love to dance and passion for singing

 
Rozhodla som sa, že každý svoj nasledujúci príspevok obohatím niečím neobvyklým. Pred niekoľkými týždňami mi boli položené otázky, na ktoré som vymyslela celkom obsiahle odpovede. Keďže tieto odpovede nebudú nikde uverejnené, chcela by som vám ich ukázať, pretože je v nich niečo o mne, o tom, ako vnímam slovenskú módu a podobne. :) (A myslím, že by bola škoda nevyužiť ich. :) 

Tak teda postupne.... 
Moje meno je Ivana a mám 15 rokov. Som tak trošku netypická „pubertiačka“, ktorá za svoj život prekročila len jednu hranicu, ktorou je práve tá módna. S módou si vďaka mojej mamine „tykám“ už od svojho detstva a preto niet divu, že som si pred časom založila módny blog. Mojimi obľúbenými činnosťami sú „vymetanie“ sekáčov, láska k tancu a vášeň k spevu 

 
Coat: Dorothy Perkins, Tights: New Look, Dress: H&M (Second-hand), Baret: from Paris, Bolero: Tally Weijl 

Love,peace and fashion Ivanka