Thursday, 31 March 2011

We walk


We are looking for answers to unanswered questions. We walk through the light, because we are afraid of the dark. But what if there are our answers just in the dark? Can we overcome the fear?
 •   Package from Romwe.com came yesterday
 •    I love Olivia Palermo and the Olsen Twins. (btw)
 •     Tomorrow is pajama party, party, party.
 •    We will drink! Hannah Montana Champagne is a hit! : D
 
 ---------------------------------------------------------------------------------
 
Hľadáme odpovede na nezodpovedané otázky. Kráčame svetlom, pretože sa bojíme tmy. Ale čo ak sú práve v tej tme naše odpovede? Dokážeme prekonať strach? 

 • Prišiel balíček z Romwe.com
 • Milujem Oliviu Palermo a Olsen Twins. (len tak mimochodom)
 • Zajtra je pyjama party, party, party.
 • Bude sa piť! Hannah Montana šampanské je hit! :D Tuesday, 29 March 2011

B-ShoppingHow would it have been in Berlin, when I wouldn´t visit all the known shops, second-hand and vintage shops? Of course, it would be FAIL. Therefore, I began my "shopping mission" in the early morning and finished it up late at night. I visited a 4-storey second-hand Humana, a couple of small vintage shop and a few other second-hands. I was seduced by the smell! In each of those shops it smelt so beautiful. They were very tiny, which meant that there prevailed a nice atmosphere. Here and there had minor problems with the movement in them, but each problem can be solved. :)


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čo by to bol za Berlín, ak by som nenavštívila všetky známe obchody, sekáče a vintage shopy? Samozrejme, bol by na nič. Preto som svoju "nákupnú misiu" začala v skorých ranných hodinách a ukončila ju až v neskorých nočných hodinách. Navštívila som 4-poschodový second-hand Humana, pár menších vintage shopov a niekoľko ďalších second-handov. Očarila ma ich vôňa! V každom z tých sekáčov to tak parádne voňalo. Boli veľmi maličké, čo spôsobilo, že tam vládla príjemná atmosféra. Sem-tam som v nich mala menšie problémy s pohybom, no každý problém sa dá voľako vyriešiť. :)

Humana. Mala 4 poschodia a nespočetné množstvo "handier". Strávila som tam viac ako hodinu a aj tak som nestihla prezrieť všetko. A neodišla som naprázdno.
Dáky neznámy sekáč. Vyhral "súťaž" o najkrajšie voňajúci obchod. Bolo v ňom veľmi veľa topánok a videla som tam tie najoriginálnejšie opasky, aké moje oko spatrilo. Bohužiaľ, boli pridrahé. :(
Made in Berlin. Zanechal vo mne silný dojem. Skutočne neviem, či sa dá nazvať sekáčom. Nemám potuchy, akým slovom by som ho mala definovať. No bol perfektný. Hoc mal trošičku drahšie veci, všetky boli rozdelené podľa typu, farby a veľkosti. Hotový raj! ( Chcela som si kúpiť ružový overal. No mal dierky. Dve. :// A mali aj také tie superské legíny-cyklistické nohavice ako mám ja. Dokonca ich mali vo všetkých farbách! Ja hlúpa som si ich nekúpila. Hanba mi. )

Monday, 28 March 2011

Sweet 16

 

 Life flows. Flows like a river. It meanders, lifts, creates the new paths. My river flows 16 years. Rose in Zvolen, passed through Poprad and now created lake in Svit. Time will tell where it creates a new path . 
Its level was not always peaceful. Even now it is not. Never will. It is trying to go its own way. :)

 And I am older. 
How is it? How is it to have 16? I don´t know. I think,  it's completely like have fifteen : D

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Život plynie. Plynie ako rieka. Kľukatí sa, dvíha, vytvára si novú cestu. Moja rieka prúdi 16 rokov. Vyvrela vo Zvolene, pretiekla Popradom, teraz vytvorila jazero vo Svite. Čas ukáže, kam si vytvorí cestu ďalej. 
Jej hladina nebola vždy pokojná. Ani teraz nie je. Ani nikdy nebude. Raz sa búri, inokedy sa utiahne. Snáži sa ísť vlastnou cestou. :)

A som zase o rok staršia. 

Aké to je? Aké je mať 16? No, čo sa týka mňa, tak je to zatiaľ úplne rovaké ako mať 15. :D

( "Berlínske" posty budú pokračovať ďalej. Chcem vám o Berlíne ešte povedať pár vecí. Len som vám prv chcela zdeliť túto veľmi dôležitú informáciu. Pre menej chápavých - dnes mám narodeniny :) A v piatok bude pyžamová párty. Očakávajte fotky.)

Saturday, 26 March 2011

B-People


Berliners. Charismatic, talented, vivacious, good looking and nice. 
Their personalities were showing me everywhere. In the subway I heard them singing, playing musical instruments and some I saw also dance. In the shops I felt their kindness and willingness to help. Among young I found out they are sociable and communicative. 
I heard many people say that Germans are not pretty. Error! Girls take care of yourself and want to look good. And verily, they look perfect! 
And the boys? So they are incredibly sexy. <3

 We were by "Kissenschlacht" at Brandenburger Tor. :) It was a pillow fight attended by 3,000 people from several corners of the world. (But I think there were more as 3000.) The whole event was announced as the event through Facebook. Already in the subway, we saw people with pillows and their enthusiastic faces said that it will be perfect. A few minutes after we went through the crowd to our "group", someone blew a whistle and we all started beating with pillows. Already after a few minutes there was full of feathers around BT, the ground was covered with them to the ankles and people looked like snowmen. I personally have feathers still on the bag and coat. (The coat was after coming "home" vacuumed, but those feathers have strong will.: D)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 Berlínčania. Charizmatickí, talentovaní, temperamentní, dobre vyzerajúci a milí. 
Ich osobnosti sa mi zrkadlili všade. V metre som počula ich spev, hru na hudobných nástrojoch a poniektorých som mohla vidieťaj tancovať. V obchodoch som pocítila ich prívetivosť a ochotu pomáhať. Medzi mladými som zistila, akí sú kamarátski a komunikatívni. 
Mnoho ľudí som počula povedať, že Nemci nie sú pekní. Chyba! Dievčatá sa o seba starajú a chcú dobre vyzerať. A veru, darí sa im to! 
A chlapci? Tak tí sú neskutočne sexy. <3 

Boli sme na Kissenschlacht pri Brandenburger Tor. :) Bola to vankúšová bitka, na ktorej sa zúčastnilo údajne 3000 ľudí z viacerých kútov sveta. (No myslím, že ich tam bolo viac.)  Celá akcia bola vyhlásená ako udalosť cez Facebook. Už v metre sme videli ľudí s vankúšikmi a ich nadšené tváre prezradzovali, že to bude stáť za to. Pár minút po tom, čo sme sa prepchali cez dav k svojej skupinke, niekto zapískal na píšťalku a všetci sme sa začali mlátiť vankúšmi. Už po pár minútach bolo okolie BT plné pierok, zem bola nimi pokrytá po členky a ľudia vyzerali ako snehuliaci. Ja osobne mám pierka ešte stále na kabelke a na kabáte. (Ten sme po príchode "domov" vysávali, no tie pierka majú sakra silnú vôľu. :D)

Friday, 25 March 2011

Berlin

Absence. Very long. After a few days, the symptoms of dependence appeared, my hands shook , I wanted paper and pen, in my mind I had wrote 4 articles and I had minimal access to the internet.
But like any addict, I'm now back at home and I have my drug. Blog. :)
As you can read in the previous article, I was in Berlin. I spent there 7 beautiful days. I wasn´t there alone - it was the exchange program between Slovak and German students, which was attended by 40 young people - I have many experiences, my book of life is fuller and my world is again a little bit nicer.  
I realized there and found a few things, namely:
 • Time is very fast. When you experience a good time, is even faster than usual.
 • Organic bread is "bleh". It is very hard, it hurt my teeth, I couldn´t cut it.
 • German boys are "ooh!" They have style, have charisma, are nice and have something that others don´t (sexy ass). :D
 • Berlin has style.
 • Berlin impressed me.
 • People are nice, carefree, German-speaking (unexpectedly :D) great styled and spirited.
 I spent there only 7 days, but I saw a lot. I don´t oppress you with a huge article about how it was, so I decided that I will gradually add articles, which will largely cover one specific topic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Absencia. Veľmi dlhá. Po pár dňoch sa objavili príznaky, triasli sa mi ruky, prahla som po papiery a pere, v hlave som mala rozpísané 4 články, prístup na internet minimálny. 
No, ale ako každý iný závislák, som si hneď po návrate domov dala svoju dávku. Svoju plnohodnotnú blogovú dávku. :)

Ako ste sa mohli v predchádzajucom článku dočítať, bola som v Berlíne. Strávila som tam krásnych 7 dní. Keďže som tam nebola sama - bolo to v rámci výmenného pobytu medzi slovenskými a nemeckými žiakmi, na ktorom sa zúčastnilo 40 mladých ľudí - mám mnoho zážitkov, moja kniha života je plnšia o niekoľko desiatok strán a môj svet je znovu o čosi krajší.

Uvedomila som si a zistila tam pár vecí, a to:
 • Čas ide veľmi rýchlo. Keď prežívate krásne chvíle, ide ešte rýchlejšie ako obvykle.
 • Bio chlieb je hnus. Je veľmi tvrdý, boleli ma z neho zuby, nevedela som ho pokrájať.
 • Nemecký chlapci sú "ooh"! Majú štýl, majú charizmu, sú pekní a majú niečo, čo iní nemajú (pekné zadky). :D
 • Berlín má štýl.
 • Než som prišla, mala som vďaka knihe "My deti zo stanice ZOO" zaškatuľkovanú predstavu o tom, ako to tam chodí. Avšak po príchode do Berlína sa tá predstava zmenila. Očaril ma.
 • Ľudia sú milí, bezstarostní, nemecky hovoriaci (nečakane :D), skvele poobliekaní, temperamentní.
 • Dievčatá majú veľmi podobný štýl ako táto slečna. :)

Hoc som tam strávila len 7 dní, videla som toho veľa. Nechcem vás týrať obrovským článkom o tom, ako bolo, tak som sa rozhodla, že vám postupne budem pridávať články, ktoré sa budú týkať zväčša jednej konkrétnej témy.

Saturday, 12 March 2011

I said it's too late to apologize

  

Everyone walks its own way. But even there are people, that turned aside from his journey, went ours and they make ours terrible, as it can. By the running they throw us the logs under the feet, they burn the bridges over the rivers of happiness, steal our ideas and pour out the kettles with love potions. Rejoice in human misery.

On Thursday I am going to Berlin, which means that I spend tomorrow morning (and probably afternoon) with packing.

Do you have any tips, where to shop and what to see?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Každý si kráčame vlastnou cestou. No aj tak sa nájdu ľudia, ktorí si dajú tú námahu, aby od svojej cesty odbočili, šli tou našou a znepríjemnili nám ju najviac, ako sa to len dá. V behu nám pod nohy hádžu polená, pália mosty ponad rieky šťastia, kradnú nám myšlienky a vylievajú kotlíky s elixírmi lásky. Radujú sa z ľudského nešťastia. Netušiac, čo ich k tomu vedie, sa ich snažíme zastaviť, no v tejto hre sme dostali rolu slabšieho hráča. Žiadne Jing-jang, žiadna rovnováha. Je len víťaz a porazený. Víťaz berie všetko. Nech sa akokoľvek snažíme, porazení sme my.

Vo štvrtok odchádzam do Berlína, čo znamená, že zajtra strávim dopoludnie (a pravdepodobne aj popoludnie) balením, pretože ma čakajú tri náročné dni.  

Máte nejaké tipy, kde nakupovať a čo vidieť?

Monday, 7 March 2011

I remember months ago


I remember the time in Paris. Miss it so much!
(Dads&Me)

Love, peace and fashion Ivanka

Friday, 4 March 2011

No regrets, just love


 

Someone has for taken photos a blue wall, another meadow and red wall. I have a forest and a library. :))
 
I tell you, it was nice chore to pave the hill in these shoes. But what would I not done for you, right?
 
Blouse is another piece that I chose from Romwe. Initially I was a bit worried because it looked to be very small, but later, my fears disappeared. I like the material and cute buttons. The whole is so luscious and multifunctional. It can be worn to everything, really. :)


---------------------------------------------------------------------------------------


Pamätá si, pár rokov dozadu, keď sa veci zdali jednoduchšie, hviezdy bolo vidieť každú noc a keď padali, splnilo sa jej každé prianie, rada sa pozerala späť. Všetko, čo ju vtedy robilo šťastnou a čo ju napĺňalo, sa jej pri pohľade do minulosti premietalo pred očami. Bolo to presne také, ako tie primitívne americké komédie, ktoré všetci milujeme, pri ktorých plačeme a smejeme sa. Pocity prežívala odznovu a magické momenty sa zdali ešte čarovnejšie, než v skutočnosti boli. Mnohokrát fantazírovala o veciach, ktoré boli neuskutočniteľné, no snívať sa o nich mohlo, nebolo to zakázané. Potom prišiel zlom. Prinútil ju vrátiť sa do reality a zabudnúť na všetko, čo bolo.


Niekto má modrú stenu, iný lúku a červenú stenu, ďaľší mesto. Ja budem mať les, knižnicu a múrik. :))
Poviem vám, bola to pekná fuška vyšlapať kopec v takýchto topánkach. Ale čo by som pre vás nespravila, však?

Blúzka je ďalším kúskom, ktorý som si vybrala na Romwe. Spočiatku som sa trošičku obávala, lebo vyzerala byť veľmi drobná, no neskôr sa moje obavy vytratili. Páči sa mi ten padavý materiál a roztomilé gombíky. Celá je taká sladučká a multifunkčná. Dá sa nosiť naozaj ku všetkému. :)

Prepáčte mi to nespočetné množstvo fotiek. Nuž, darmo, môj osemročný brat je tak dobrý fotograf a ja som taká dobrá modelka. :DDDDD

Thursday, 3 March 2011

Look inside your tiny mind


Human happiness is very fragile. It's just like with a glass ball. Without further ado you can touch it, here and there you can throw it from one hand to the other, but when it fall, it'll never improve. 
It is said that the fragments bring happiness, but bring good luck also the fragments of happiness?
 
The spring is coming. I know because I have allergies. (And it comes with spring.) 
But today the spring take some pause. Although it was not cold, but there was no sun. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Ľudské šťastie je veľmi krehké. Je to s ním presne ako so sklenenou guľou. Bez okolkov sa jej môžete dotýkať, sem-tam si ju môžete prehodiť z jednej ruky do druhej, no keď vám spadne, už ju nikdy nezlepíte.
Hovorí sa, že črepy prinášajú šťastie, no prinesú štastie aj črepy šťastia? 


Prichádza jar. Viem to, lebo mám alergiu. (A tá prichádza s jarou.)
Ale dnes si asi dala pauzu. Síce nebola zima, no nesvietilo slnko.
Tak som sa teda navrstvila. A poriadne!

Tuesday, 1 March 2011

somewhere over the rainbow


A year of active blogging. During that year I learned a lot, I see a lot and I think I can say that I am more mature. Day by day I grew with each new written or read article. Once the article was good, sometimes due to lack of time was completely useless. That one could blogging, he needs a lot of free time. Must take pictures, must write, it must enjoy him. And I love blogging. And even long I will. Thank you, that you are reading, watching, following, praise and advise me. <3

  219 followers
2293 comments received 
226 posts


---------------------------------------------------------------------------------------


Mám za sebou rok aktívneho blogovania. Za ten rok som sa toho veľa naučila, veľa som "videla" a myslím, že môžem povedať, že aj dospela. Zo dňa na deň som rástla a s každým novým napísaným či prečítaným príspevkom som toho vedela viac. Raz bol príspevok kvalitný, inokedy bol kvôli nedostatku času úplne nanič. Aby človek mohol blogovať, potrebuje veľmi veľa voľného času. Musí fotiť, musí písať, musí ho to baviť. A mňa to baví. A ešte aj dlho bude. Ďakujem, že ma čítate, sledujete, pozeráte, chválite, radíte. (Čo ma dosť prekvapilo je, že za celý rok som nedostala vyslovene negatívny komentár. Veľký vďak. ) <3

Bilancia: 219 sledovateľov
             2293 obdržaných komentárov
             226 príspevkov