Monday, 29 November 2010

I swear like the shadow that's by your side I'll be there

I´m sorry. Today I don´t have taste to write in English. 

Niekedy je ťažké stotožniť sa s konaním ostatných.

V každodennom živote sa stretávame s osočovaním žien od osôb mužského pohlavia. Tak napríklad v situácii, keď žena príde do predajne s autami. Väčšina žien nemá ani tušenie, aký motor je lepší a výkonnejší.(Česť výnimkám). Vtedy ju muž v predajni viac-menej vysmeje a krúti hlavou, aké sú tie ženy sprosté. Ale na rovinu. Naozaj nežné pohlavie zaujíma, či má ten motor XY koní, alebo YX koní? Nie. Ženy zaujíma predovšetkým vizuálna stránka vozidla. Farba, poťahy, pohodlie, dostatok miesta pre nôžky ich ratolestí, či chlpáčov. To je pre ne dôležité, nie to, za aký čas zrýchli auto z 0 na 100. Myslím si, že muži by sa v takýchto situáciách mali zachovať ako džentlmeni a nie ako chrapúni.
Vysmievajú sa ženy väčšine mužom, za ich nevkus a neschopnosť kúpiť si správnu veľkosť nohavíc alebo pekné topánky? To rozhodne nie. :) 

 
Shoes: New Look, Black Tights, Vest: Takko, Sweater: Unknown, Leather Hotpants: Second-hand, Belt: Second-hand  

Love,peace and fashion Ivanka 

Saturday, 27 November 2010

I'm scared to say goodbye, 'cause what's after that? I don't know.

Sometimes I feel like from another era. From another world. From another universe.
I don´t laugh at the intellectual jokes because I miss the point.
I don´t wear make-up because I had to get up half an hour earlier.
I don´t like neon orange.
I don´t hear Techno, because I don´t like it.
I don´t wear pants because I look ridiculous.

Niekedy si pripadám ako z inej doby. Ako z iného sveta. Ako z iného vesmíru.
Nesmejem sa na intelektuálnych vtipoch, pretože mi uniká pointa.
Nemaľujem sa, pretože by som musela vstávať o pol hodinu skôr.
Nemám rada neónovo oranžovú, pretože mi príde "gadžovská".
Nepočúvam techno, pretože sa mi to nepáči.
Nenosím nohavice, pretože v nich vyzerám smiešne.


I love retro and vintage.
I would like to know my hair styled like Cher Lloyd.
Begin hunting for bodies and the original nylons. (Such practical things is never enough.)
Also hunting for "Scandinavian" sweaters.
I want to jump into the snow and make a snow angel.
I'm still waiting, that the boy like Justin Bieber appears somewhere. (He can sing, has beautiful hair, is debonair, well-dressed and good looking.)
It could be somebody like Edward or Jacob from Twilight too.
Dream with us.
I am determined to think that I'll go far. (With what, I do not know it yet. Singing, dancing, blog ... certainly something.)

Milujem retro a vintage.
Chcela by som si vedieť učesať vlasy ako Cher Lloyd.
Zahajujem lov na body a originálne silónky. (Nieže by som ich mala málo, ale takýchto praktických vecí nie je nikdy dosť.)
A tiež lov na "škandinávske" svetre.
Mám chuť skočiť do snehu a spraviť si anjelika.
Stále čakám, že sa niekde objaví chlapec podobný Justinovi Bieberovi. (Vie spievať, má krásne vlasy, je sympatický, dobre oblečený a dobre vyzerajúci.)
Mohol by byť aj ako Edward alebo Jacob z Twilight.
Snívajte s nami.
Zaumienila som si, že to dotiahnem ďaleko. (S čím, to ešte neviem. Spev, tanec, blog...niečo určite.)

Love,peace and fashion Ivanka

Friday, 26 November 2010

'Cause the way you got you're body movin's Got me confused

Summary of the week:
1. I am a magnet for idiots.
2. Stupid they are lucky. (Thank God I am not.)
3. The swing is grateful location for shooting.


Súhrn tohto týždňa:  
1. Som magnet na debilov. 
2. Hlúpi majú šťastie. (Ešteže ja ho nemám.) 
3. Tá hojdačka je vďačné miesto na fotenie. 
4. Cechovali sme tohoročných prvákov. 

Blue Dress: Second-hand (River Island), White dress: Gate, Tights: C&A, Shoes: Poland 


Photo from school disco-I had shoes, but I can not dance, so I was barefoot....
(Me and my best friend Danielka)

Cechovačka.....:) Topánky som mala, ale zle sa v nich tancovalo, tak som sa vyzula.... 
(Na fotke som ja a moja najlepšia priateľka Danielka)  


Tuesday, 23 November 2010

She was so young with such innocent eyes She always dreamt of a fairytale life

Keďže som bez názoru a v tomto momente aj bez nápadu na článok, chcela by som vám predstaviť blogy, ktoré vznikli len nedávno, ale hneď som si ich zaradila to kolónky "obľúbené blogy".

Lotta - Blog má už dlhšiu chvíľu, ale je to moja najobľúbenejšia blogerka, čo sa týka článkov. (Kradne mi myšlienky :-DD)
Ver - blog, ktorý som objavila len nedávno vďaka LOOBOOK-u
Pauline - Dokonalá! (Viem, je to silné slovo, ale hodí sa k nej.)
Véčko - Najúspešnejšia slovenská LOOKBOOK-erka. Ani sa nedivím. :)
Babô - Nádherná slečna.
Roberta - Určite chcem raz toto krásne a skvelo oblečené dievča spoznať :)

 Peggy chcela byť v zábere :)) 
Shirt: Lifeline, Dress: Second-hand (Atmosphere), Tights: ??, Boots: from Poland 

Love, peace and fashion Ivanka 

Monday, 22 November 2010

Until We Die


 

Love, peace and fashion Ivanka 

Saturday, 20 November 2010

There's nothing I wanna do To hear your voice again

Is it just me, or has LanvinMania finally faded? I hope it is, because I am tired of the look at all those beautiful robes, which cost so damn much.
 It's like Matthew Williamson's collection for H & M. Special swimsuits. They were wonderful. But when the collection arrived at the scene, so my chest circumference sustains a number that I couldn´t afford those swimsuits to wear. Now, when my chest a little recuperate and the dimensions are not so tragic, so the contents of my wallet is less than the value it would be necessary for this collection. :)
 I will hope that it will turn out as the chest. Perhaps even the wallet once recuperate.

Thank you to all who read my blog, comment or follow. It's amazing to know that photos and articles I do not add due to my own pleasure and inner fulfillment.

  

Zdá sa mi to, alebo už konečne tá LANVIN mánia utíchla? Dúfam, že je po nej, pretože ma už nebaví týrať sa pohľadom na všetky tie nádherné šatôčky, ktoré stoja tak pekelne veľa.  
 Je to ako s kolekciou Matthew Williamson for H&M. Špeciálne plavky. Boli nádherné. No keď prišla táto kolekcia na scénu, tak obvod môjho hrudníka nedosahoval také čísla, aby som si tie plavky mohla dovoliť obliecť. Teraz, keď sa môj hrudník trošičku umúdril a tie rozmery nie sú až také tragické, tak obsah mojej peňaženky nedosahuje takú hodnotu, akú by bolo pre túto kolekciu potrebné. :)  
 Budem dúfať, že to dopadne ako s tým hrudníkom. Snáď sa aj tá peňaženka raz umúdri.  

Ďakujem všetkým, ktorý môj blog čítajú, komentujú alebo sledujú. Je úžasné vedieť, že fotky a články nepridávam len kvôli vlastnému potešeniu a vnútornému naplneniu.  
Shoes: Gate, Over-knee socks: Takko, Coat: Max&Co, Hat: Kiliwatch Paris (lent from Gabs) 

 

Love, peace and fashion Ivanka 

Thursday, 18 November 2010

Cause girl you're amazing Just the way you are

 Singing. Another important part of my life. I sing from an early age. As a 5-6 year-old I started going to the children's choir. I didn´t sing long there, because we moved. Later, when I was 11 I returned to choir again. From 14 I go to a private school teacher and it's great. I learn and improve my technique and I sing what I want.As for the singing success, so I won the school Superstar : D and also "Chachaland" Superstar. (ChaChaLand is camp, if you have a child, surely you send through the summer there.)

When I was 4, my favorite song was "Mama" from the Spice Girls. Mother made me video in the singing. I was wearing dalmatine´s apron and red slippers. This video I still like.When I was 9 years, I forced Mom to have recorded at singing my favorite song. To video I rather confer not.  :DD 


 Spev. Ďalšia dôležitá kapitola môjho života. Spievam odmalička. Ako 5-6 ročná som začala chodiť do detského speváckeho zboru. Dlho som tam nepobudla, pretože sme sa odsťahovali. Neskôr, keď som mala 11 som sa do zboru znovu vrátila. Ale samozrejme, nevydržalo mi to dlho, asi tak tri roky, pretože splynúť s davom mojim snom nikdy nebolo. Od 14 chodím k súkromnej učiteľke a je to skvelé. Učím sa a zdokonaľujem v technike a spievam to, čo sa mi páči.

Čo sa týka speváckych úspechov, tak som vyhrala školskú Superstar :D a tiež "Chachalandskú" Superstar.  (Chachaland je najdokonalejší tábor na svete, ak máte dieťa, určite ho tam cez leto pošlite.)

Keď som mala 4, bola mojou obľúbenou piesňou "Mama" od Spice Girls. Mamina ma pri spievaní natočila. mala som oblečenú dalmatínkovu zásterku a červené papuče. To video si dodnes rada pozriem.
Keď som mala asi 9 rokov, donútila som maminu, aby ma nahrala pri spievaní mojej obľúbenej piesne. k tomu videu sa radšej nepriznávam. :DDCoat: Second-hand (Max&Co.), Dress: Second-hand, Shoes: Gate, Tights: Gate, Over-knee socks: Takko, Bag: New Yorker, Ring: Camaieu

 


 
Love, peace and fashion Ivanka

Tuesday, 16 November 2010

Black swan

People tend to start from the beginning.
But I will not start, because it would be too tedious and formal.
Based on your responses to the question in a previous article, I decided that here and there I will write something about myself.

I start with dancing since I mentioned it in last article.

I am dancing since my four years, so it's already 12 school year. Modern Dance is for me my "personal brand of heroin" and I can´t breathe without dance. I´ve never danced because anyone forced me, but because I wanted to. Because I enjoyed it and still having fun. Maybe someone will catch the head, but I must say I am good at dancing!
 
I love it when we go to the competitions. Entertainment, fear, joy, disappointment (it was thankfully only once), surprise, stress, makeup.

It is simply indispensable and exceedingly important part of my life. But I fear that in a few years of dance I have to give up willy-nilly. I would like to go to school where I could utilize (such as musical theater), I'll see how things develop.

Ľudia zvyknú začínať od začiatku.
Ale ja nezačnem, pretože by to bolo príliš nudné a formálne.
Na základe vašej reakcie na otázku v predošlom článku som sa teda rozhodla, že sem-tam vám o sebe niečo napíšem.
Začnem tancom, pretože som ho v minulom článku spomínala.

Tancujem už od svojich štyroch rokov, takže je to už 12 školský rok. Scénický tanec je pre mňa moja "osobná značka heroínu"  a vďaka nemu môžem dýchať. Nikdy som netancovala preto, že ma niekto nútil, ale preto, lebo som chcela. Preto, lebo ma to bavilo a dodnes baví. Možno sa niekto bude chytať za hlavu, ale musím povedať: Som v tanci dobrá! (Nebola by som to povedala len tak, ale v sále máme dostatočne veľké zrkadlá na to, aby som sa v nich videla.) :)

Milujem, keď chodievame na súťaže. Zábava, strach, radosť, sklamanie( to bolo našťastie len jediný raz), prekvapenie, stresy, líčenie.

Je to jednoducho neodmysliteľná a nadmieru dôležitá súčasť môjho života. No bojím sa, že za pár rokov sa tanca budem musieť chtiac-nechtiac vzdať. Hoc by som chcela ísť na školu, kde by som to mohla zužitkovať (napríklad také muzikálové herectvo), uvidím, ako sa veci vyvinú. Sweater: Second-hand, Boots: Second-hand, Bow headband: H&M, Jeans: Tally Weijl
 

Love, peace and fashion Ivanka 

Sunday, 14 November 2010

i said i never wanna see your face again cause you were loving, yes you were someone else

Blogging and live in reality is as live two lives.
In the blog we can idealize our personalities, we can hiding behind someone else, pretending that we are someone else.
In fact we have many real concerns, activities, our family and friends who are probably not aware that any our blog exists.
Some try to live in reality, others are living their ideal blog world.

So I try to live two, but I don´t idealize, nor conceal. :)
I realized that you actually do not know anything about me. I supply you with my thoughts and outlook on the world, but you do not know how I spend my free time, who are my friends and why I would not be altered by anyone with his great life. (So well, maybe with Hanna Montana :)
But I do not know whether it is a good idea to write about friends and myself. Do not know if you are interested at all.
Therefore, I would be glad if you would comment. :)And the yesterday's competition Move On! Žilina 2010? Perfect! In our category we won first prize and jury prize. As in every competition we enjoyed a lot of fun, funny sounds, shooting (I do not understand why the photos look good on camera and when I watch them on my computer, they are horrible : D), have been catching some new ideas...

Blogovať a žiť v realite je ako žiť dva životy. 
V tom blogovom si môžeme idealizovať svoju osobnosť, skrývať sa za niekoho iného, tváriť sa, že sme niekto iný.
V tom reálnom máme mnoho starostí, aktivít, svoju rodinu a priateľov, ktorí pravdepodobne ani netušia, že nejaký váš blog existuje.
Niektorí sa snažia žiť v realite, iní si žijú len ten svoj ideálny blogový svet.

No a ja sa snažím žiť oba, no neidealizujem, ani sa neskrývam. :)
Uvedomila som si, že ma vlastne nepoznáte. Zásobujem vás mojimi myšlienkami a pohľadom na svet, no neviete, ako trávim voľný čas, kto sú moji priatelia a prečo by som s nikým nemenila svoj skvelý život. (Tak dobre, možno s Hannou Montanou :)
Ale neviem, či je dobrý nápad písať o priateľoch a o sebe. Neviem, či vás to vôbec zaujíma.
Preto by som bola rada, ak by ste sa vyjadrili. :)A včerajšia súťaž Move On! 2010 Žilina? Perfektná! V našej kategórii sme vyhrali prvé miesto a cenu poroty. Ako na každej súťaži sme si užili kopec zábavy, vtipných hlášok, fotenia (nerozumiem, prečo tie fotky vyzerajú vo foťáku dobre a keď si ich pozerám v počítači, tak mi je z nich zle :D), pochytili zopár nových nápadov a dostali chuť na ďalšiu súťaž. Pink sweater: Me, Rock my ...: Gabs, Yellow t-shirt: Lenka, Blue sweater: Sara


 

Love,peace and fashion Ivanka